top of page

A-COE2017

The 9th Asian Conference on Organic Electronics

Oct. 25-27, 2017 @ Daejeon, Korea

Schedule overview        

Click here for the updated pdf version of the detailed program schedule. (Updated at Oct. 14th, 2017)

Confirmed Invited Speakers      

Kilwon Cho (Postech)

Kyunng-Cheol Choi (KAIST)

Lian Duan (Tsinghua Univ.)

Tzung-Fang Guo (NCKU)

Peter K. Ho (NUS)

Bin Hu (Univ. of Tennessee)

Alex K.-Y. Jen (City Univ. of Hong Kong)

Hironori Kaji (Kyoto Univ.)

Jang-Hyuk Kwon (Kyunghee Univ.)

Bumjoon Kim (KAIST)

Felix Sunjoo Kim (Chung-Ang Univ.)

Jang-Joo Kim (SNU)

​Yun-Hi Kim (Gyeong-Sang Nat. Univ.)

Chun-Sing Lee (City Univ. of Hong Kong)

Jun Yeob Lee (SKKU)

Jung-Yong Lee (KAIST)

Tae-Woo Lee (SNU)

​Youngu Lee (DGIST)

Gang Li (Hong Kong Polytech. Univ.)

Shun-Wei Liu (Ming Chi U. of Tech.)

Toshinori Matsushima​ (Kyushu Univ.)

Jaehyun Moon (ETRI)

Hiroyoshi Naito (Osaka Perfecture Univ.)

Yong-Young Noh (Dongkuk Univ.)

Joon Hak Oh (Postech)

Satoru Ohisa (Yamagata Univ.)

Cheolmin Park (Yonsei Univ.)

Jong-Wook Park (Kyunghee Univ.)

Steve Park (KAIST)

Yong-Jin Pu (Yamagata U./ RIKIEN)

Yabing Qi (Okinawa Inst. of Sci. and Tech.)

Shu Kong So (Hong Kong Baptist Univ.)

Hae Jung Son (KIST)

Jun Takeya (Univ. of Tokyo)

Jiaxin Tang (Soochow Univ.)

Chien-Lung Wang (Nat. Chiao Tung Univ.)

Ken-Tsung Wong (Nat. Taiwan Univ.)

Lixin Xiao (Peking Univ.)

Feng Yan (Hong Kong Polytech. Univ.) 

Nobuhiro Yanai (Kyushu Univ.) 

Shougen Yin (Tianjin U. of Tech.)

Hin-Lap (Angus) Yip (SCUT)

Dahui Zhao (Peking Univ.) 

Furong Zhu (Hong Kong Baptist Univ.)

De Chun Zou (Peking Univ.)

bottom of page